สัมนาประจำปี 66 ณ ภูสักธาร รีสอรท์ (นครนายก)

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการจัดสัมนาประจำปี โดยปีนี้มาในโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริการ เมื่อวันที่ 24-25 กุมพาพันธ์ 2566 ณ ภูสักธาร รีสอรท์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกภาคส่วน ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในด้านบริการที่ครอบคลุม และดียิ่งขึ้น และเรามีความมุ่งมั่น มั่นใจ พร้อมให้บริการลูกค้าที่ดีกว่าเดิม ภายใต้สโลแกน The best calibration you can trust.