บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 – 2561 (SO/IEC 17025 : 2017)
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ ๐๐๕๒
โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง
ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ถึง วันที่ ถึง ๐๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ 214 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ANAB ประเทศสหรัฐอเมริกา ISO/IEC 17025 : 2017
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
หมายเลขการรับรองที่ AC-3237
โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง
ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
ถึง วันที่ ถึง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2568

ขอบข่ายบริการการสอบเทียบ และการรับรอง