ISO/IEC 17025 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่นๆ

ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งประโยชน์ของการทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดังนี้

  1. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
  2. สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
  3. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าพืช ลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องจากวิธีทดสอบ
  4.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ติดตามความรู้ใหม่ๆ และข่าวสาร คลิกเลย