Language
การประชุมข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

เพื่อให้ข้อบังคับเกี่ยวกับการการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสัมยยิ่งขึ้น

Gallery