บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด หรือ MIT

บริษัทมิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยมีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดตามระบบสากล (International System of Units , SI ) ถูกต้องตามหลักวิชาการทางมาตรวิทยา จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดทุกชิ้นจะได้รับการสอบเทียบเครื่องมือวัด อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้ดี ถูกต้องและเที่ยงตรง

“ The best calibration you can trust “

MIT ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545 โดยคุณสิทธิชัย เนตรประดิษฐ์

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ หลังจากก่อตั้งได้เพียงสามเดือนได้ดำเนินการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามระบบมาตรฐาน มอก. 17025-2543 (ISO/IEC17025:1999) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) และได้การรับรองความสามารถในเดือนมกราคม 2547 ในสาขาอุณหภูมิ (Temperature) และสาขาอัตราการไหลโดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง(Liquid Flow Meter) และ MIT ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานจาก มอก. 17025-2543 หรือ ISO/IEC 17025 : 1999 เป็น มอก. 17025 : 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 พร้อมทั้งขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถเพิ่มเติมปัจจุบัน MIT มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุม 16 สาขาการวัด

MIT ยังให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าในหัวข้อเกี่ยวกับมาตรวิทยาต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะ และเพิ่มเติมความรู้ ให้สามารถเข้าใจในระบบการวัดได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องจึงเป็นที่ยอมรับจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่ให้ความสำคัญในระบบคุณภาพโดยใช้บริการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

Visions

เป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศ โดยใช้นวตกรรม และบุคลากรมืออาชีพ

Mission

เป็นบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ ชั้นนำของประเทศ ที่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าถึง มุ้งเน้นการให้บริการ และคุณภาพที่เป็๋นเลิศ โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยี บุคลากร เพื่อให้บรรลุผลที่ดี และมีความยั่งยืน

MIT core value-fina