New Service Report & Survey

มิราเคิลฯ พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (New Service Report & Survey)
เริ่ม 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการประเมินผลการบริการ และลดการรบกวนเวลาที่มีค่าของลูกค้า
การสอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite)
>> ประเมินหลังจากสอบเทียบเสร็จทันที ที่หน้างานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์กับเจ้าหน้าที่มิราเคิลฯ
การสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
>> แนบลิ้งค์ (Link) แบบฟอร์มส่งเข้าอีเมลคุณลูกค้าหลังจากการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้น

สอบถามเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อนเลย 📲 Line : @mitiplus