“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 อย่างมั่นคง”

MESSAGE FROM MANAGING DIRECTOR

ปี 2564 – 2565 เป็นช่วงปีที่มีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงของสถานะการณ์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถยืนหยัดบริหารงานให้มีความต่อเนื่องทางการดำเนินธุรกิจ และบริการลูกค้า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและความต้องการ หรือข้อจำกัดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว เพื่อทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะผู้ให้บริการการสอบเทียบที่ครบวงจร สามารถบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษามาตราฐานการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างแข็งแกร่งในตลอดเวลาความไม่ปกติในสถานการณ์โรคระบาดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้ดำเนินการด้วยความราบรื่น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ และความยั่งยืนทางด้านงานบริการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มองเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง  พร้อมทั้งสอดรับกับโครงการระดับโลกเรื่องสภาวะโลกร้อน โดยเรามุ่งเน้น และผลักดันการดูแล จัดเก็บ รักษาข้อมูล ผ่านระบบแอปพลิเคชัน MIT iPlus เพื่อลดการใช้กระดาษ และยังช่วยให้ลูกค้าที่ใช้บริการสอบเทียบลดต้นทุนทั้งในส่วนค่าใช้จ่าย บุคลากร และเวลา

ในโอกาสนี้ ปี พ.ศ. 2566 นี้ บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 อย่างมั่นคง ยั่งยืน ที่ดำเนินการสอบเทียบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายทั่วประเทศไทย ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเท อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญในการฝ่าฟันวิกฤต พัฒนาร่วมกัน รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มความสามารถ ผมเชื่อมั่นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของเราสามารถร่วมกันนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นที่หนึ่งของบริษัทที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทย รวมถึงดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สโลแกน  “The best calibration you can trust.”

ในนามของผู้บริหาร บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จํากัด ผมขอขอบคุณท่านลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ สำหรับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นคุณภาพ ศักยภาพ มาตราฐานการบริการของเราตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

2545

ตุลาคม 2545 ก่อตั้งบริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด (MIT) ที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ด้วยสโลแกน We always initiate. ด้วยเป้าหมายการเป็นบริษัทแรกที่ต้องได้การรับรองในขอบข่ายที่ไม่มีผู้ให้บริการในระบบ ISO17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

2547

ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการภายในสถานที่ สาขาการวัดอัตราการไหลของของเหลว (Liquid Flow Meter) และขอบข่ายอุณหภูมิ (Temperature)

2555

ขยายขอบข่ายการรับรอง สาขาการวัดความเร็วลม (Air Velocity)

2557

ก่อตั้งบริษัท มิราเคิล อินเตอร์เทค เอเชีย จำกัด (MIA) สาขาภาคใต้ ที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ

2560

พัฒนาโปรแกรมแบบ online ในชื่อ MIT iPlus เน้นการเข้าถึงข้อมูลแบบปลอดภัยโดยเข้ากับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าใช้งานในการรองรับ Audit บริการผ่านทั้งช่องทาง Website และ Application MIT iPlus เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

2561

ได้รับการรับรองแบบเคลื่อนที่ (Mobile) ในสาขาการวัดอัตราการไหลของของเหลว

2561

ขยายขอบข่ายการรับรองด้านอุณหภูมิต่ำ – 80 C

2564

เข้าร่วมหุ้นกับบริษัท เมเชอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ME) สาขาภาคตะวันออก ที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2565

ก่อตั้งบริษัท ไมโครแคล จำกัด (MIC) ที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และดำเนินการขอการรับรองจาก ANAB, USA

2566

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งของบริษัทที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทยภายใต้สโลแกน “The best calibration you can trust.”

More than

More than

100

More than

700 +