ขอราคาประเภทการสอบเทียบ


    การไหล (Flow)การไหลและความเร็วของลม-อากาศ (Air flow & Velocity)ความดัน (Pressure)อุณหภูมิ (Temperature)มวล (Mass)ความชื้น (Humidity)ไฟฟ้า (Electrical)เคมี (Chemical)การแพทย์ (Medical)มิติ (Dimension)สอบเทียบ และทดสอบวาล์ว (Valve Services)เครื่องมือกลุ่ม Metering (OMNI Flow-Com)ถอดประกอบ และทดสอบระบบ (Installation & Loop Test)