Water Activity สำคัญยังไง

Water Activity สำคัญยังไง ทำไมต้อง calibrate …?

     ค่า Water Activity เรียกอีกอย่างว่า ค่า AW เป็นอัตราส่วนระหว่างความดันไอของน้ำในอาหาร ต่อความดันไอน้ำบริสุทธิ์ในสภาวะเดียวกัน หรือจำกัดความสั้นๆ คือค่าที่แสดงพลังของน้ำที่มีอยู่ในอาหาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออายุ การเก็บรักษาของอาหาร

    ค่า Water Activity (AW) เป็นปัจจัยที่ชี้ระดับปริมาณน้ำต่ำสุดในอาหารที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ เราสามารถใช้ค่า Water Activity ในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นหรือไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเสีย ตลอดจนใช้ในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารที่เกิดขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ เพราะเชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ภายใต้ค่า Water Activity ที่จำกัด โดยเราจะทำให้อาหารมีค่า Water Activity ต่ำกว่าที่เชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ ตัวอย่างเช่น แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ค่า Water Activity ต่ำกว่า 0.9 และราส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่า Water Activity ต่ำกว่า 0.7

(อ้างอิง : วารสารจาร์พา ปีที่ 9 ฉบับที่ 68 เดือนกันยายน/ตุลาคม 2545 / รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ ดร.ไพศาล วุฒิจำนงค์, 2545, การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร)

ทำไมน้ำจึงมีผลสำคัญต่อการรักษาอายุของอาหาร?
    เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ เป็นตัวทำละลายที่มีส่วนร่วมกับปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารโดยตรง มักรวมตัวกันในโมลกุลของสารอาหารต่างๆ ได้แก่ ส่วนโปรตีน คาร์โบไฮเดรต

     การเสื่อมเสียของคุณภาพอาหารโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ จะขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิด และจากที่ค่า Water Activity เป็นปัจจัยหลักต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การควบคุมค่า Water Activity จึงเป็นวิธีที่ใช้กันในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หรือวัสดุศาสตร์ เพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และยืดอายุการใช้งาน หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

    ค่าของ Water Activity (AW) ถือเป็นจุดควบคุมวิกฤตของระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ควบคุมคุณภาพ และการผลิต ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการอาหาร ซึ่งผู้ผลิตที่มีมาตราฐานสูง รวมไปถึงภาคการส่งออก จำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมนี้

     ทั้งนี้ในภาคการผลิต เพื่อการรักษาคุณภาพหรือควบคุมอายุของอาหาร จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าของ Water Activity (AW) ที่มีประสิทธิภาพดี อ่านผลได้รวดเร็ว เพื่อที่จะกำกับดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเก็บรักษาได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วเมื่อค่า AW เปลี่ยนแปลง และเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วัดค่า แม้มีประสิทธิภาพดี แต่เมื่อใช้งานแล้วด้วยองค์ประกอบของเครื่องมือเอง รวมถึงน้ำ ความชื้นต่างๆ ที่กระทบกับเครื่องมือสามารถทำให้ประสิทธิภาพการวัดในลดลงได้ ได้ค่าที่ไม่แม่นยำ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้

     ดังนั้นผู้ผลิตภัณฑ์จึงควรหมั่นดูแลรักษาเครื่องมือ รวมทั้งสิ่งสำคัญคือการสอบเทียบเครื่องมือวัด Water Activity (AW) ที่ควรสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่ได้ถูกกำหนดไว้

ตรวจสอบ Parameter water Activity >> คลิกที่นี่!

หากกำลังมองหาบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ต่อทุกธุรกิจมากที่สุด เลือกที่ MIT บริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ครบวงจร สามารถบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศให้แก่ผู้ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษามาตรฐานการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างแข็งแกร่งในตลอดเวลาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้ดำเนินการด้วยความราบรื่น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ และความยั่งยืนทางด้านงานบริการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

สายด่วน : +66 (0)87-779-5111
Line : @mitiplus
Facebook : Miracle International Technology Co., Ltd.
อีเมล : info@mit.in.th