ใบเซอร์ออกภายในกี่วันหลังสอบเทียบเสร็จ

MIT จะมีการส่ง Service Report เพื่อให้ลูกค้าหรือเจ้าของเครื่องมือได้ตรวจทานความถูกต้องของผลหรือค่าที่ได้รับ รวมทั้งข้อมูลต่างๆเช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือเครื่องมือที่สอบเทียบก่อนที่จะทำการออกใบเซอร์ และจะจัดส่งใบรับรอง(Certificate) ภายใน 7-14 วัน หรือตามตกลง