มีบริการสอบเทียบ ณ สถานที่ไหม

มีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ค่ะ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าบริการ Onsite Service เพิ่มเติมค่ะ