มีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ไหม (On-site)

มีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ค่ะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าบริการ Onsite Service เพิ่มเติมหรือตามตกลงกันค่ะ