Parameter

บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเครื่องชั่ง เป็นไปตามมาตรฐาน UKAS Lab 14 โดยสามารถจำแนกเป็นชนิดเครื่องมือวัดดังนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> MASS & BALANCE