Language
MIT กับกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท MIT ได้เข้าไปทำการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร โดยทั้งหมดเป็นบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะ MIT มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Gallery