Language
Engineering book

          “พ็อกเก็ตบุค ENGINEERING REFERENCE ฉบับคู่มือวิศวกรรมฉบับนี้ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดหรือ MIT ได้รวบรวมขึ้นจากหลายแหล่ง อาทิ เว็บไซต์ และประสบการณ์ต่างๆ ข้อมูลความรู้ที่เป็นสิ่งจำเป็นทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท จัดทำเป็นคู่มือที่สามารถหาค่าตารางแปลงหน่วยที่รวดเร็ว และแม่นยำทำให้วิศวกรทุกท่านได้บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์มิใช่เอกสารทางวิชาการที่แสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ใดๆ หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะให้ประโยชน์แก่ทุกท่าน ไม่มาก ก็น้อย

บริษัทมิราเคิลอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีจำกัด 
 
ศัพท์สอบเทียบน่ารู้จากMIT
หน่วยเอสไอ(SI) มีชื่อเต็มว่าInternational System of Units หรือSystem International d’Units หรือ SI UNITS
เป็นระบบหน่วยระหว่างชาติ ประกอบด้วย2 ส่วน คือ
1. หน่วยฐาน (Base Units) เป็นหน่วยหลักของระบบเอสไอประกอบด้วยทั้งหมด7 หน่วย ได้แก่ เมตร (m) กิโลกรัม (kg) วินาที (s) แอมแปร์(A) เคลวิน  (K) โมล  (mol) แคนเดลา  (cd)
2. หน่วยอนุพันธ์ (Derived Units) เป็นหน่วยฐานหลาย ๆ หน่วยมาเกี่ยวข้องกัน เช่น เฮิรตซ์(Hz) นิวตัน (N) จูล (J) วัตต์ (W) คูลอมบ์(C) โวลต์ (V) พาสคัล (Pa) เซลเซียส (๐C)
 
คำศัพท์มาตรวิทยา
Accuracy of measurement (ความแม่นยำของการวัด) คือค่าความถูกต้องใกล้เคียงกัน ระหว่างผลของการวัดกับค่าจริง
Adjustment (การปรับ) คือการปรับแต่งให้เครื่องมือวัดอยู่ในสมรรถนะที่กำหนด
Calibration (การสอบเทียบ) คือปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติทางมาตรวิทยาของเครื่อง ด้วยการวัดเทียบค่าที่เครื่องอ่านได้กับค่าของตัวมาตรฐาน
Correction factor (ตัวประกอบการปรับแก้) คือตัวเลขใช้คูณกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด เพื่อชดเชยค่าควาผิดพลาด
Correction (ค่าปรับแก้) คือค่าที่ชดเชยสำหรับค่าผิดพลาดโดยนำมาบวกกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด
Corrected result (ค่าปรับแก้) ผลของการวัดที่ได้หลังการปรับแก้ค่าInstrumental drift การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นตามเวลาในค่าบ่งชี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสมบัติเชิงมาตรวิทยาของเครื่องมือวัดเครื่องหนึ่ง
Maximum permissible errors; MPE (ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้) คือความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน บางครั้งอาจเรียก tolerance
Hysteresis คือผลต่างสูงสุดของค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์วัดจากค่าที่แท้จริงระหว่างการอ่านขาขึ้นกับการอ่านขาลงที่จุดๆ เดียวกัน
International standard (มาตรฐานระหว่างประเทศ) มาตรฐานซึ่งรับรองโดยข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับใช้เป็นมูลฐานระหว่างประเทศ ในการกำหนดค่ามาตรฐานอื่นๆ
Intermediate check (การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน) คือการตรวจสอบเครื่องมือเป็นระยะ ระหว่างช่วงการสอบเทียบอาจจะกำหนดให้ทำทุกหนึ่งเดือนหรือนานกว่า
Primary Standard (มาตรฐานปฐมภูมิ) มาตรฐานซึ่งมีคุณภาพทางมาตรวิทยาสูงสุด
Result of a measurement (ผลของการวัด) คือค่าของปริมาณที่วัดได้จากการวัด
Repeatability of measurements (การทวนซ้ำได้ของการวัด) คือ ความถูกต้องใกล้เคียงกันระหว่างผลการวัดซ้ำ ที่เดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
Reference standard (มาตรฐานอ้างอิง) มาตรฐานที่มีคุณภาพสูงสุดทางมาตรวิทยามีอยู่ ณ สถานที่กำหนดให้ ที่การวัดต่าง ๆ
Reference condition (ภาวะอ้างอิง) ภาวะการใช้ของเครื่องมือวัดที่กำหนดสำหรับการทดสอบสมรรถนะ
Response characteristic (ลักษณะการตอบสนอง) คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับผลตอบสนอง
Resolution (ความละเอียด) คือค่าที่เล็กสุดที่เครื่องสามารถแสดงผลได้ในช่วงการวัดนั้นๆ
Secondary standard (มาตรฐานทุติยภูมิ) มาตรฐานซึ่งถูกกำหนดค่าโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานปฐมภูมิ
Span (ช่วงการวัด) คือขนาดของความแตกต่าง ระหว่างขีดจำกัดของพิสัยระบุเครื่องวัด
Sensitivity (ความไว) คือการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองของเครื่องวัด หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้า
Traceability (ความสอบกลับได้) คือ คุณสมบัติของผลการวัดที่สามารถสอบกลับมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
Uncertainty of measurement (ความไม่แน่นอนของการวัด) คือการประมาณบอกลักษณะในพิสัยของค่า ซึ่งครอบคลุมค่าจริงของปริมาณที่วัด
Working standard (มาตรฐานใช้งาน) คือมาตรฐานที่ได้สอบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงใช้ประจำในการสอบเทียบ
Precision (ความเที่ยงตรง) คือ ความสามารถในการวัดให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าเดิม
Error (ความคลาดเคลื่อน) คือ ความแตกต่างของค่าที่วัดได้กับค่าจริง
Verification (การทวนสอบ) คือ การทดสอบเพื่อหาการเลื่อนค่าของเครื่องมือวัดก่อน-หลังจากสอบเทียบ


Download คู่มือที่นี่