Language
Laboratory Visitation Form (แบบฟอร์มการสำรวจห้องปฏิบัติการ)

MIRACLE INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD.

214 Bangwaek Rd., Bangpai, Bangkae, Bangkok 10160
Tel : 0-2865-4647-8 Fax : 0-2865-4649

วันที่
เรื่อง ขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท มิราเคิล ฯ
เรียน ผู้จัดการคุณภาพ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์ชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ด้วย
ชื่อ
นามสกุล
มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ในสาขาการวัด
โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ในวันที่
เวลา
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
คน
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 • รายชื่อที่ 1.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 2.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 3.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 4.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 5.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 6.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 7.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 8.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 9.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 10.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 11.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 12.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 13.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 14.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 15.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 16.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 17.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 18.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 19.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 20.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 21.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 22.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 23.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 24.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 25.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 26.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 27.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 28.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 29.)
  ตำแหน่ง
 • รายชื่อที่ 30.)
  ตำแหน่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ