3 สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Air Flowmeter, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ
Language
Electrical
บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้าน Analysis สามารถให้บริการสอบเทียบได้ดังนี้

Electrical
 Safety Valve ,Control Valve, Stop Watch, Tachometer Etc.

Process Meter by Simulate
 Temp,Pressure,Flow Level,PH Conductivity

Equipment