Language
About Us ( เกี่ยวกับเรา )

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด หรือ MIT

          บริษัทมิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และ จำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดตามระบบสากล (International System of Units , SI ) ถูกต้องตามหลักวิชาการทางมาตรวิทยา จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดทุกชิ้นจะได้รับการสอบเทียบเครื่องมือวัด อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้ดี ถูกต้องและเที่ยงตรง

MIT ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545 โดย คุณสิทธิชัย เนตรประดิษฐ์
     ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ หลังจากก่อตั้งได้เพียงสามเดือนได้ดำเนินการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามระบบมาตรฐาน มอก. 17025-2543 (ISO/IEC17025:1999) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) และได้การรับรองความสามารถในเดือนมกราคม 2547 ในสาขาอุณหภูมิ (Temperature) และสาขาอัตราการไหลโดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง(Liquid Flow Meter) และ MIT ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานจาก มอก. 17025-2543 หรือ ISO/IEC 17025 : 1999 เป็น มอก. 17025 : 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 พร้อมทั้งขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถเพิ่มเติมปัจจุบัน MIT มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุม 16 สาขาการวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

    1. Liquid Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว โดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง
    2. Air Flow Meter / Gas Flow Meter  เครื่องวัดอัตราการไหล โดยใช้อากาศหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นตัวกลาง
    3. Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม
    4. Insert / In-line Thermal Mass Flow Meter
    5. Temperature sensor /Thermometer  เครื่องวัดอุณหภูมิ
    6. Temperature Enclosure  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  
    7. Relative Humidity  เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
    8. Pressure เครื่องวัดความดัน Vacuum สุญญากาศ และ Barometer ความดันบรรยากาศ
    9. Balance เครื่องชั่งน้ำหนัก และ Weight ตุ้มน้ำหนัก
    10. pH / Conductivity เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง และความนำไฟฟ้า
    11. Refractometer เครื่องวัดความหวาน Salinometer เครื่องวัดความเค็ม
    12. Density / Hydrometer เครื่องวัดความหนาแน่น
    13. Volumetric Glassware / Plastic ware เครื่องวัดปริมาตร
    14. Oxygen Meter / Dissolved Oxygen เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ และในของเหลว
    15. Dimension เครื่องมือวัดทางมิติ
    16. Electrical / Frequency เครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้านความถี่
 
     MIT ยังให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าในหัวข้อเกี่ยวกับมาตรวิทยาต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะ และเพิ่มเติมความรู้ ให้สามารถเข้าใจในระบบการวัดได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องจึงเป็นที่ยอมรับจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่ให้ความสำคัญในระบบคุณภาพโดยใช้บริการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

“ จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า “

บรรยากาศในการทำงาน